Algemene verkoopvoorwaarden

Als klant zijn hier de algemene voorwaarden die standaard zullen worden toegepast, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen AIP Developpement en zijn commerciële partner. De voorwaarden verschillen naargelang de klant in België of in het buitenland gevestigd is. Gelieve met dit verschil rekening te houden wanneer u naar onze voorwaarden informeert. U vindt deze informatie door de tabbladen hieronder te raadplegen.

1. Toepassingsgebied

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die wordt gesloten tussen S.A. AIP en een klant. De toepasselijkheid van deze algemene verkoopvoorwaarden sluit die van de voorwaarden van enige andere partij uit, zelfs indien de voorwaarden van die andere partij een soortgelijke bepaling bevatten. Behoudens tegenbewijs erkent de klant dat hij deze algemene verkoopsvoorwaarden heeft ontvangen en aanvaard. Elke afwijking of wijziging ten opzichte van deze algemene verkoopvoorwaarden wordt als nietig beschouwd, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door S.A. AIP is aanvaard.


2. Aanvaarding van de bestelling

De sluiting van een verkoopcontract is pas van kracht op het moment van schriftelijke aanvaarding van de bestelling door S.A. AIP. Bijgevolg kan de klant enkel goederen opeisen die in de schriftelijke aanvaarding van de bestelling zijn opgenomen.

Tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen, moet een vooruitbetaling van 100% van het pro forma bedrag worden voldaan om de bestelling door AIP S.A. te laten aanvaarden.
Rechtstreeks of via makelaars of verkopers ontvangen bestellingen, en de door hen aangegane verbintenissen, zijn slechts geldig uitvoerbaar na schriftelijke goedkeuring door de N.V. AIP; alleen deze bevestiging vormt het definitieve contract.
Goederen en accessoires die niet in de aanvaarding van de bestelling zijn opgenomen, kunnen het voorwerp uitmaken van een aanvullende bestelling en zullen slechts tegen aanvullende betaling worden geleverd. Speciale producties die op verzoek van de klant worden gemaakt, kunnen niet worden geannuleerd als de productie eenmaal is begonnen.


3. Prijs

Behoudens bijzondere bepalingen die uitdrukkelijk bij de aanvaarding van de bestelling zijn vermeld, zijn de prijzen uitgedrukt in euro, af magazijn van S.A. AIP (Incoterm EXW).

De prijzen zijn vermeld vóór BTW en alle andere kosten, belastingen, bijdragen of verzekeringspremies van welke aard ook, en zijn geldig gedurende een periode van drie maanden vanaf de datum van verzending van de aanvaarding van de bestelling. Na deze termijn worden de leveringen gefactureerd tegen de prijs die van kracht is op de datum van levering, tenzij S.A. AIP verantwoordelijk is voor de vertraging in de levering.


4. Leveringsvoorwaarden

S.A. AIP is niet aansprakelijk voor de keuze van de expediteur, voor de keuze van het vervoermiddel en voor de omstandigheden en risico’s die inherent zijn aan het vervoer, zelfs wanneer S.A. AIP de vervoerskosten voor haar rekening neemt.
Een vertraging in de levering kan geen reden zijn voor ontbinding van het verkoopcontract door de klant, noch voor betaling van schadevergoeding aan de klant. De leveringstermijnen die bij de aanvaarding van de bestelling worden opgegeven, worden slechts als aanwijzing meegedeeld. De goederen moeten worden afgehaald binnen de 15 werkdagen volgend op de leveringsdatum vermeld in de aanvaarding van de bestelling of elke andere datum die uitdrukkelijk aan de klant wordt meegedeeld.


5. Voorwaarden voor gebruik en opslag van producten

Alle producten moeten worden bewaard overeenkomstig de op de verpakking vermelde voorwaarden. De klant dient het product te gebruiken/verkopen met inachtneming van de gebruiks- en opslagvoorwaarden die voor elk product zijn vastgesteld en meegedeeld door S.A.AIP en/of dient zijn klanten hiervan op de hoogte te brengen. Elke inbreuk op deze gebruiks- en opslagvoorwaarden sluit automatisch de aansprakelijkheid van S.A. AIP uit.


6. Garantie

De kwaliteit en het aantal van de goederen worden gegarandeerd bij het verlaten van de magazijnen van S.A. AIP.
Indien de vaststelling van een zichtbaar gebrek of een verborgen gebrek binnen de gestelde termijn schriftelijk is medegedeeld overeenkomstig artikel 7 van deze voorwaarden en indien S.A. AIP het bestaan ervan erkent, kan S.A. AIP een van de volgende verhaalsmogelijkheden kiezen:

  • 1) hetzij vervanging van de gebrekkige goederen of goederen die niet in overeenstemming zijn met herstel van die goederen,
  • 2) het betalen van schadevergoeding als vergoeding voor directe, bewezen schade, die echter beperkt zal zijn tot het bedrag van de factuur voor de gebrekkige goederen of goederen die niet aan de eisen voldoen, met uitsluiting van elke aanvraag voor andere schadevergoeding.

Aan klachten die na het verstrijken van de termijn worden ontvangen, zal geen gevolg worden gegeven. Bovendien moet de klant alle nodige maatregelen nemen om een contradictoire controle mogelijk te maken. S.A. AIP is niet aansprakelijk voor incidenten en schade die zouden kunnen voortvloeien uit het transport, het gebruik van de producten en het niet naleven van de gebruiks- en opslagvoorwaarden door de gebruikers van S.A. AIP-producten.


7. Klachten

Elke klacht van de klant uit hoofde van deze algemene voorwaarden moet met redenen worden omkleed en per aangetekende brief aan S.A.AIP worden gemeld.

  • a) In geval van een klacht wegens een zichtbaar gebrek aan de geleverde goederen en wegens niet-conforme leveringen, binnen twee werkdagen na levering;
  • b) In geval van een klacht wegens verborgen gebreken binnen vijf werkdagen na de ontdekking of binnen vijf werkdagen vanaf het tijdstip waarop deze ontdekking redelijkerwijze had kunnen geschieden;
  • c) De goederen kunnen niet worden teruggezonden zonder schriftelijk akkoord van S.A.AIP;
  • d) In ieder geval staat de uitvoering of verwerking van de verkochte goederen door de klant gelijk met de aanvaarding van de goederen als zijnde in overeenstemming en vrij van zichtbare gebreken.

8. Betalingsvoorwaarden

Betalingen dienen te geschieden door overschrijving op het rekeningnummer dat door S.A. AIP op de factuur of op het proforma is vermeld.

In geval van export is een vooruitbetaling van 100% van het bedrag van de proforma vereist om een bestelling te kunnen plaatsen, tenzij door beide partijen anders is overeengekomen.

Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder compensatie.

In geval van vertraging in de betaling van de facturen op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1,5% per bijkomende maand. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 15% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van 200,00 €. In dat geval behoudt de N.V. AIP zich het recht voor om voor alle latere leveringen contante betaling te eisen, zelfs indien deze bedragen nog niet opeisbaar zijn.
Het feit dat S.A. AIP niet onmiddellijk een vordering instelt naar aanleiding van de niet-nakoming van een verplichting door de klant, kan in geen geval worden geïnterpreteerd als een afstand door S.A. AIP van het recht om later een dergelijke vordering in te stellen.


9. Aansprakelijkheid

S.A. AIP is aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een gebrek in haar product, overeenkomstig de artikelen 9 en 10 van de wet van 25 februari 1991 inzake aansprakelijkheid als gevolg van producten met gebreken. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de schade gezamenlijk is veroorzaakt door een gebrek in het product en door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is.


10. Omstandigheden buiten controle

S.A. AIP is automatisch en met onmiddellijke ingang vrijgesteld van haar verplichting tot levering in alle gevallen van overmacht en in het geval dat de bestelde goederen zijn vernietigd zonder dat S.A. AIP hier enige schuld ten laste kan worden gelegd. Als gevallen van overmacht worden met name beschouwd: oorlog, oproer, staking, lock-out, machinebreuk, brand, onbeschikbaarheid van materiaal, grondstoffen of transportmiddelen, alle door de overheid opgelegde beperkingen.


11. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven eigendom van S.A. AIP tot volledige betaling van de prijs, inclusief eventuele verwijlintresten en schadevergoeding. In dit geval kan de klant de producten niet verkopen zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van S.A.AIP. In geval van niet tijdige betaling behoudt S.A.AIP zich het recht voor de producten op kosten van de klant terug te halen.


12. Toepasselijk recht, jurisdictie

Op alle aanbiedingen, bestellingen en/of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken van Luik zijn bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot of die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dergelijke aanbiedingen, alle bestellingen en/of overeenkomsten.

1. Algemene verkoopvoorwaarden

Elke factuur die niet binnen 8 dagen schriftelijk wordt betwist, wordt beschouwd als definitief aanvaard. Al onze facturen zijn contant betaalbaar. Elk niet-betaald bedrag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een vertragingsrente van 1% per maand, vanaf de vervaldatum van de factuur tot de datum van ontvangst van de betaling. Daarnaast wordt het openstaande bedrag met 15% verhoogd als forfaitaire schadevergoeding voor de geleden schade en de kosten als gevolg van het niet betalen met een minimum van € 50 per onbetaalde factuur. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Luik de enige bevoegde.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke ervaring heeft op onze site.